ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ, ຊື້-ຂາຍດິນ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄໝ

ແຈ້ງການ!! ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ #ວຽງຈັນທຸລະກິດສັງຄົມ

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ, ຊື້-ຂາຍ, ຊວດຈຳ ຫຼື ໂອນສິດໃຊ້-ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈົກໜອງນໍ້າ, ຈົກດິນຂາຍ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄໝ (Smart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ຕາມແຜນທີ່ຂອບເຂດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງ ສະບັບເລກທີ 0371, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2021.

– ອີງຕາມ ໃບມອບສິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊັນບົດ ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຶກສາສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາເມືອງທັນສະໄໝ (SMART CITY) ສະບັບເລກທີ 78/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2021;

– ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຳຫຼວດ, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ອອກແບບເຂດພັດ ທະນາເມືອງທັນສະໄໝ (SMART CITY) ຢູ່ເຂດບ້ານໜອງແປນ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ສະບັບຄັ້ງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020 ແລະ ບົດບັນທຶກດັດແກ້ ສະບັບຄັ້ງວັນທີ 22 ມີນາ 2021;

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ວ່າ ດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ເພື່ອລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປູກ ຂອງໂຄງການພັດທະນາເມືອງທັນສະໄໝ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1719/ກເທ.ຫຂະພ6, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2020,

– ອີງຕາມ ແຜນທີ່ຂອບເຂດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ຢັ້ງຢືນຈາກກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 0371, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2021;

– ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເນື້ອທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປູກ ຂອງໂຄງການພັດທະນາເມືອງທັນສະໄໝ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 538 ແນວ, ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021;

ອີງຕາມ ການຊີ້ນຳຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021.

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບ ດັ່ງນີ້:

11. ຂອບເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການເມືອງທັນສະໄໝ (Srnart City) ທີ່ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງ ເຂດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ຕາມເອກະສານສະບັບເລກ ທີ 0371, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2021, ເຊິ່ງກວມຢູ່ໃນ 2 ເມືອງ ຄື:

ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີຈຳນວນ 5 ບ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານຈອມສີ, ບ້ານນາຄວາຍໃຕ້, ບ້ານນາຄວາຍກາງ, ບ້ານນາໂນ ແລະ ບ້ານນາໄຫ,

6 ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີຈຳນວນ 7 ບ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານດົງໂພນແຮ່, ບ້ານຄຳຈະເລີນ, ບ້ານໜອງແປນເໜືອ, ບ້ານໜອງແປນໃຕ້, ບ້ານຊຽງຄວນ, ບ້ານທ່າພະ ແລະ ບ້ານໜອງພົງ.

ບັນດາບ້ານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ກັບ ບໍລິສັດ ໃນການລົງສໍາ ຫຼວດປັກຂອບເຂດ ພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 705/ຈນວ, ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021.

2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ພະນັກ ງານບຳນານ ເຂົ້າໄປບຸກລຸກ ຫຼື ກະທໍາການໃດໆ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄໝ (Smart City) ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງນອນໃນຂອບເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ

3. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕໍ່ເຕີມ, ປຸກສ້າງ, ຊື້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ມອບ-ໂອນສົດໃຊ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊວດ, ຈົກໜອງ ນໍ້າ, ຈົກດິນຂາຍ, ທໍາການຜະລິດ, ພັດທະນາທີ່ດິນໃດໆ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄໝ (Smart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງນອນໃນຂອບເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ.

4. ຫ້າມນາຍບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັນໜັງສືອະນຸມັດ ຫຼື ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃດໆ ທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

5. ມອບໃຫ້ເຈົ້າເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ລົງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ອົງການປົກ
ຄອງບ້ານ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ, ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານປານານ, ເຈົ້າຂອງ ສິດໃຊ້, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button